King's Kids kerho tiistaisin klo 18-19.00 Maikkulan Majalla

King’s Kids kerho tiistaisin klo 18-19.00 Maikkulan Majalla Kangaskontiontie 9 (hammashoitolan ovi talon takana)
Tervetuloa tanssimaan Jumalan kunniaksi !
Lisätietoja
puh.040 1978978
Järjestää YWAM Oulu
King’s Kids ryhmä tulikotkat
 
King’s Kids club on Tuesdays from 6 pm to 7 pm at Maikkulan Maja Kangaskontiontie 9 90240 Oulu (dental clinic door behind the house)
Welcome to dance in honor of God!
More information
tel. 040 1978978
Organized by YWAM Oulu

King’s Kids group of Fire eagles

King’s Kids oulu

King’s Kids Oulun ryhmän nimi on Tulikotkat ja se on osa YWAM Finlandin toimintaa. Kansainvälisesti King’s Kids -toimintaa on yli 160 maassa laajentuen jatkuvasti.

King’s Kids -toiminta  perustuu vapaaehtoisuuteen.  Yhteiset arvot ja periaatteet ohjaavat vastuukantajien ja kaikkien  mukana olevien työskentelyä. Vaikka King’s Kids -toiminta on Suomessa usein osa jonkin paikallisseurakunnan työtä, niin toiminta on yhteiskristillistä ja myös muihin seurakuntiin kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita ryhmiin.

Sukupolvien, seurakuntien ja kansojen välinen yhteys on King’s Kids -toiminnassa suuri voimavara.  Eri sukupolvet, lapset, nuoret ja aikuiset voivat yhdessä toimien ja myös toisiltaan oppien kasvaa Jumalan tuntemisessa.  Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus elää todeksi kristillisen opetuksen sisältöjä laittaen omat lahjansa käyttöön.  Nuoria rohkaistaan ja he voivat kasvaa vastuuseen, johtajuuteen ja kansainvälisyyteen sekä tekemään yhteistyötä eri seurakunnista ja  kultuureista tulevien kanssa.

King’s Kids -toiminnan tavoitteet:

  • Innostaa sukupolvia palvelemaan yhdessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, kaikkialla maailmassa.
  • Varustaa lapsia, nuoria, perheitä ja palvelualttiita johtajia elämään Jumalan valtakuntaa todeksi ja viemään sitä eteenpäin.
  • Tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia.
  • Pitää huolta apua tarvitsevista lapsista, nuorista ja heidän perheistään.

Arvot ja periaatteet

Meillä, lasten ja nuorten hengellisinä ohjaajina, hengellisinä isinä ja äiteinä, on mahdollisuus johtaa lapsia ja nuoria löytöretkelle Jumalan luonteeseen ja Hänen toimintatapoihinsa.  Haluamme opettaa heitä kuulemaan Jumalan ääntä, ilahduttamaan Häntä ja noudattamaan Hänen tahtoaan. Pyrimme opettamaan Raamatun sanan mukaisesti, esimerkkimme kautta, mitä tarkoittaa elää Jumalan ystävänä, Hänen pyhyydessään ja Häntä kunnioittaen ja Jeesusta seuraten.  Kun nuoret kokevat Jumalan armon elämässään, heille herää tahto kertoa siitä muillekin.

Koska kansainvälinen King´s Kids – työ on tunnustuskuntiin sitoutumatonta toiminnassaan, keskitymme opetuksessa erityisesti Jumalan luonteeseen, Raamatun keskeisiin periaatteisiin ja eri tunnustuskuntia yhdistäviin asioihin, emme seurakuntien oppieroavaisuuksiin.  Suomessa King’s Kids – verkostoon kuuluva paikallisryhmä voi olla osa paikallisseurakunnan/-seurakuntien, kristillisen järjestön, koulun tai Missionuorten keskuksen toimintaa, mutta sen toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Johtajina haluamme omassa elämässämme seurata Jeesuksen mallia opetuslapseudessa ja olla itse mallina palvelevasta johtamistavasta. Tavoitteenamme on opettaa lapsia ja nuoria valmistelemaan ja tekemään esiintymiset, projektit tai urheilutapahtumat ensisijaisesti rakkaudesta Jumalaa kohtaan, eikä niinkään tunnustuksen tai kunnian toivossa. Opetamme nuorille, että Jumala iloitsee vilpittömällä sydämellä palvelevasta ihmisestä. Kun nuoret oppivat ottamaan toiset huomioon, palvelemaan toisia ja harjoittavat epäitsekkyyttä, he ovat voimakas osoitus Jumalan valtakunnan todellisuudesta.

Tärkein päämäärä King’s Kids – toiminnassa, lähetysmatkoilla eli aktioissa ja muissa tapahtumissa on opettaa jokaista nuorta omaksumaan kestävä henkilökohtainen kristillinen elämäntapa. Valmistautuminen esiintymisiin ja aktioon sekä yhteinen loppuyhteenveto matkan tai tapahtuman jälkeen ovat kaikki yhtä tärkeitä vaiheita. Tällöin aktiosta tai esiintymisestä ei tule vain hetkellinen “tunnehuippu”. Tavoitteena on, että kun nuori palaa aktiosta arkielämään, hän voi odottaa innolla, mitä hyvää Jumala haluaa tehdä hänen jokapäiväisessä elämässään.

Ymmärrämme ja arvostamme lasten ja nuorten kykyä tuntea Jumala, kuulla Hänen äänensä ja puhua Hänen sanaansa. Lukiessamme evankeliumeita huomaamme, että usein juuri lapsilla oli tarkkanäköisyyttä tunnistaa, kuka Jeesus todella oli. Ohjaajina meidän tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä ja toivottaa lapset ja nuoret tervetulleeksi osaksi elämäämme. Ymmärtämällä lapsen fyysisen, henkisen ja hengellisen kehityksen vaiheet ja perusasiat, voimme kohdistaa opetuksemme juuri heidän ikäkautensa tarpeisiin.

Ohjaamme ja autamme varhaisnuoria harjoittelemaan ja teini-ikäisiä jo ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ja päätöksenteosta. Vastuunottamisen harjoittelu on erityisen tärkeää tässä iässä, jolloin nuoren elämänkatsomus ja identiteetti alkavat muotoutua.

Koti on oppimisen ja palvelemisen paikka ja perusta yhteiskunnassa vaikuttamiselle. Rohkaisemme kokonaisia perheitä osallistumaan King´s Kids – työhön. Yhdessä toimimisen ja ulospäin suuntautumisen kautta perheiden ihmissuhteet usein myös eheytyvät. Sukupolvien välinen yhteys tuo erityistä vahvuutta ja tasapainoa toimintaan. Jumalan perheessä eri ikäryhmät voivat oppia toinen toisiltaan ja olla toisilleen siunaukseksi.

Rohkaisevat ja rakastavat ihmissuhteet ovat avain tehokkaaseen tiimijohtajuuteen ja kannustavat palvelemaan toisia. Kaikkia päätöksiä tehdessämme etsimme yhdessä rukoillen Jumalan suunnitelmaa ja pyrimme yksimieliseen päätökseen. Vaikka ryhmänjohtaja kantaa viimekädessä vastuun päätöksenteosta, on ryhmän johtajuus jaettu eri osa-alueista vastuussa olevien kesken. Näin nuoret saavat käsityksen erilaisista johtamistyyleistä.

Epäselvyyksien välttämiseksi johtajuuden rakenteen ja vastuiden tulee olla selvät kaikille ryhmään kuuluville. Koska nuorista huolehtiminen on vastuullista, tulee johtajien ja vastuunkantajien olla koulutettuja tehtäviinsä ja heillä pitää olla selkeä käsitys turvallisuudesta, luottamuksellisuudesta, omasta vastuualueestaan ja tehtävästään. Myös aikuisina ryhmänjohtajina ymmärrämme, että voimme oppia paljon toisilta johtajilta sekä nuorilta vastuunkantajilta. Kokemuksen ja osallistumisen kautta voimme myös auttaa toisia kasvamaan. Vaalimme ja arvostamme yhteyttä ja avoimuutta paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla osallistumalla yhteiseen King’s Kids Finlandin henkilökunnan koulutukseen ja muihin yhteisiin tapaamisiin.

Ylistys on oleellinen osa King’s Kids – toimintaa. Ylistyksessä ja rukouksessa etsimme ja kuuntelemme Jumalan ääntä ja tahtoa. Nuorten alkaessa tuntea Jumalan sydäntä läheisemmin he huomaavat, että Hän suree kärsivää maailmaa. Tämä rohkaisee esirukoukseen ja palvelemiseen. Jumalan rakkauden yltäkylläisyyden tunteminen näkyy haluna suuntautua ulospäin ja jakaa Jumalan rakkautta myös oman lähipiirin ulkopuolelle.

2000 – luvun nuorilla on erityinen tehtävä tuoda Jumalan valtakunnan arvoja kaikille yhteiskunnan tasoille. Johtajina tunnustamme, että Jumala voi toimia yksinkertaisen, lapsenkaltaisen uskon kautta kaataen korkeitakin hengellisiä raja-aitoja (Psalmi 8:2). Tämä on tärkeä tiedostaa, ettemme rajoita lapsilta mahdollisuuksia nähdä Jumalan ihmeellinen voima toiminnassa. Jumalan kunnia loistaa usein kirkkaimmin juuri suurimman pimeyden keskellä, kun lapset ja nuorten saavat todistaa Jumalasta ja siitä, mitä Hän heille merkitsee. Uskomme, että Jumalalla on tehtävä ja kutsu tämän sukupolven nuorille. Haluamme kannustaa nuoria, ei tyytymään toiseksi parhaaseen, vaan rohkeasti sitoutumaan Jumalan tahdon noudattamiseen.

King`s Kids Tallinna-aktion 17.-20.6.2019 matkakertomus

Lapsia ja lupauksia Tallinnassa

Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan (Luuk 12:32). Nämä sanat ovat nousseet sydämelleni jälkeen päin muistellessani Kings Kids -aktiona toteutettua matkaamme Tallinnaan juhannusviikolla 2019. Sanat ovat Jeesuksen sanoja opetuslapsilleen ja liittyvät puheeseen isän huolenpidosta. Tai kuten toinen käännös ilmaisee: Teidän rakastava isänne iloiten antaa teille valtakuntansa todellisuuden kaikkine siihen kuuluvine lupauksineen! (TPT, suom. ak.)

Lasten ääniä, tarpeita tai iloa ei aktiomatkaltamme puuttunut. Moni oli lähtenyt aktioon lastensa kanssa, kuten minäkin, ja niin kuin on tiedettyä, lasten kanssa matkat on usein suunniteltava joustavammin ja toisaalta perustarpeista huolehtien ja varautuen yllätyksiinkin, mikäli toivoo säilyttävänsä matkalla mielenrauhansa ja ehkä jopa järkensä.

Menoristeily Tallinnaan yötä myöten osoittautui taktisesti onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä itse kunkin matkustettua kotoaan Helsinkiin monenlaisten esteiden yli (mm. kolari, rikkoutunut auto, vakuutusyhtiön auton odottelu) ja kuitenkin ehdittyä laivaan juuri ja juuri ajoissa, hytti nukkumapaikalla ja suihkulla varustettuna oli siinä vaiheessa suurin mahdollinen siunaus. Lämmin aurinko kutsui kannelle ihailemaan Suomenlahden välkehtivää pintaa ja kesää. Myöhemmin seuraavana päivänä satamassa kahdelle lapselle tarvittiin uudet kengät. Ja kun hostelliin pääsyä jouduttiin hieman odottamaan, jalkoja väsytti ja helle heikensi verensokereita, istuttiin pian lähimmissä mahdollisissa ravintolapöydissä ruokaa odottamassa ja juoksutettiin tarjoilijoita vaatimustemme listoilla. Nälkä! Vettä ja ruokaa! Pian!

Matkalla mietin usein sitä hetkeä, kun Jeesus sanoi (aktiomatkamme teemalauseeksi valitut) sanansa ”Sallikaa lasten tulla tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta.” Ei ollut vaikea kuvitella lasten kiljumisen ja kinastelun ääniä (sen kiinnostavan galilealaisen puhujan ympärillä) ja halusin ymmärtää kerrankin opetuslasten toimintaa. Voisitteko lapset mennä nyt vähän kauemmaksi, kun meillä aikuisilla on tässä tämä hengellinen hetki?

Mietin myös meitä aikuisia tarpeinemme. Yksi hostellihuone aiheutti puutteillaan itkuisuutta ja pettymystä, mutta onneksi rohkeat naiset uskalsivat ilmaista tyytymättömyytensä ja saivat tilalle paremman. Itseänikin ahdisti milloin mikäkin puute, mutta yritin aikuisen tottumuksesta olla urhea, etten olisi kuin liian vaativa lapsi. Jeesus kutsui kuitenkin seuraajiaan lapsiksi. Lapsi oli Jeesuksen esimerkki siitä, minkä kaltaisten taivaan valtakunnan salaisuus on. Evankelistat kirjoittivat muistiin tarinoita siitä, kuinka Jeesus huolehti ihmeillään ruuan ja juomankin riittävyydestä. Nämäkin tarinat puhuvat omaa kieltään siitä, kuinka isälle lasten tarpeet ovat ensimmäisellä sijalla. Matkaseurueessamme oli upeita isiä, joiden tapa huolehtia lapsistaan muistutti tästä samasta asiasta. Lapset ovat kukin erilaisia persoonallisuuksia, ja sellaisina toivottuja ja kutsuttuja perheeseen.

Toisaalta Jeesuksen opetuslapseutuksen ydin olikin lapseuteen kasvaminen; sen oppiminen, että Jumala on rakastava isämme, ja että voimme luottaa hänen teihinsä ja huolenpitoonsa silloinkin, kun emme niitä ymmärrä, kun epäonnistumme, kun meillä on vain tunteemme ja tarpeemme. Isähän on luvannut lapsilleen valtakuntansa todellisuuden kaikkine siihen kuuluvine lupauksineen! Kun Jeesus lähetti lapsensa toisiin kyliin ja kaupunkeihin, hän puhui heille valtakunnasta, jota he kantaisivat mukanaan, minne ikinä he menisivät. Siitä, että heidän sanoillaan olisi merkitystä.

Tallinnan historia on vapautusten historiaa; Pitkän Hermannin salkoon on vedetty monia eri lippuja ja näitä vallanvaihdoksia on kutsuttu vapauttamiseksi. Tallinnan historia on sanojen väärin käyttämisen historiaa; valheiden historiaa. Isän vapaus on kuitenkin varattu Tallinnalle, todellinen vapaus, joka tulee Kristuksen elämästä ja hänen tuntemisestaan. Kristuksessa Tallinnalle kuuluu lapsen osa, ihanan Jumalan kaupungin osa. Lähetetään Tallinnalle kaikki siunauksemme, ja puhutaan sille niitä lupauksia, jotka ovat meidänkin osaksemme tulleet!

Aktioporukan puolesta,

Hanna

Ota yhteyttä

E-mail

soita meille

+358 40 197 89 78

osoite

Maikkulan Maja

Kangaskontiontie 9 A 90240 Oulu

Toiminnasta vastaa YWAM Oulu ry.

Y-tunnus 2993714-7

© Copyright 2019 ywam oulu - All Rights Reserved